wnioski

 

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z nowymi wnioskami. Poniżej znajdą Państwo najnowsze informację nt. programów realizowanych w latach 2014 - 2020. Zachęcamy do zapoznania się zarówno z wymogami jak i innymi informacji dotyczącymi nadchodzących programów. 


 • Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 – 2020

   

  Projekty B+R przedsiębiortsw

  Wsparcie obejmuje realizację przez przedsiębiorstwo (samodzielnie lub jako lidera konsorcjum) badań, głównie badań przemysłowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych w celu opracowania nowych lub istotnie ulepszonych rozwiązań, łącznie z przygotowaniem prototypów doświadczalnych oraz instalacji pilotażowych.

   

  W zakresie finansowania prac B+R przez przedsiębiorstwa odrębnych schematem finansowania mogą być objęte projekty dotyczące realizacji przez przedsiębiorstwo lub konsorcjum z udziałem przedsiębiorstwa prac badawczo-rozwojowych związanych z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej.

 • Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014 – 2020

   

  Przedsiębiorstwa Polska Wschodnia
  Działanie 1.1. Platformy startowe dla nowych pomysłów

  Oferta Platformy startowej skierowana będzie do osób do 35. roku życia, w szczególności absolwentów szkół wyższych oraz studentów ostatnich lat studiów, chcących uruchomić i rozwijać własne firmy w Polsce Wschodniej w oparciu o zgłoszony do Platformy startowej pomysł bądź koncepcję.

   

  Platformy startowe dla nowych pomysłów stanowić będą formułę kompleksowego programu akceleracji pomysłów, realizowanego przy zaangażowaniu podmiotów działających na rzecz wspierania przedsiębiorczości.

 • Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014 – 2020

  Oś priorytetowa 1: Badania i innowacje

  Działanie 1.2. Badania celowe

  Projekty polegające na opracowaniu nowych produktów/usług, procesów lub też wprowadzeniu znaczących ulepszeń do istniejących produktów/usług, procesów. Wsparciem zostaną objęte koszty przeprowadzenia badań przemysłowych oraz eksperymentalnych prac rozwojowych, w tym m.in. koszty: aparatury, sprzętu, budynków i gruntów (w zakresie i przez okres, w jakim są one wykorzystywane na potrzeby projektu)

 • Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014 – 2020

  Oś priorytetowa 1 Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka

  Priorytety inwestycyjne:

  1a. Udoskonalanie infrastruktury badań i innowacji i zwiększanie zdolności do osiągnięcia doskonałości w zakresie badań i innowacji oraz wspieranie ośrodków kompetencji, w szczególności tych, które leżą w interesie Europy

 • Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014 – 2020

  Oś priorytetowa 1. Innowacje i nauka

  Działanie 1.1. Wsparcie infrastruktury B+R

  Działanie 1.2. Badania i rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości

  W ramach działania wsparcie znajdą następujące typy projektów: