Articles posted by assets

Program Mój Prąd to program dotujący zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej oraz elementów dodatkowych takich jak pompy ciepła, magazyny energii czy inteligentne systemy zarządzania energią. Ostatnia edycja programu czyli Mój Prąd 5.0 cieszyła się niezwykłym zainteresowaniem,co spowodowało wcześniejsze zamknięcie naboru z powodu wyczerpania środków. Pojawiają się pytanie co z kolejnym naborem? Czy będzie i kiedy? W tym artykule odpowiemy co dalej z programem.

Mój Prąd 6.0 – nowa edycja

Ministerstwo Klimatu i Środowiska potwierdziło, iż kolejna edycja programu wystartuje w tym roku. Obecnie trwają prace nad jej przygotowaniem. Zaplanowany budżet szóstej edycji to 400 mln złotych. To znacznie mniej niż w poprzednich edycjach, gdzie stopniowo zwiększano alokowane środki – w 5 edycji wynosiły, aż 950 milionów zł. Start nowej edycji miał nastąpić w II kwartale roku, co jednak nie miało miejsca. Z ostatnich doniesień wiemy iż, będzie to III lub IV kwartał roku. Nie zakończyła się jeszcze ocena i wypłata wniosków złożonych w ubiegłej piątej edycji. Dopóki nie zostanie rozliczona poprzednia edycja, nie wystartuje nowy nabór.

Jakie zmiany w szóstej edycji?

Jak  zaznaczył wiceprezes NFOŚiGW: ,,Będziemy szli w kierunku magazynów energii, oprócz źródeł fotowoltaicznych i wiatraków. Sami widzimy, jak wygląda w tej chwili sytuacja. Mamy niewydolne sieci energetyczne, które nie przyjmują odpowiedniej ilości energii. Bilans dla beneficjentów jest bardzo niekorzystny. Posiadając własne magazyny energii, będą w tym wypadku w 100% korzystać z tego, co wyprodukuje ich instalacja, a co najważniejsze, na magazyn energii również będzie dofinansowanie dla beneficjentów”.

Można wnioskować, iż w Moim Prądzie 6.0. będzie można ubiegać się o dofinansowanie mikroinstalacji fotowoltaicznej, ale pod warunkiem, kiedy razem z panelami PV w skład inwestycji wejdzie również magazyn energii elektrycznej. Takie podejście ma spowodować zwiększenie autokonsumpcji i odciążenie sieci elektroenergetycznej w kraju.

Ulec zmianie może moc dotowanej instalacji fotowoltaicznej – wzrośnie maksymalna jej moc. W poprzednich edycja dotowana moc paneli PV mieściła się w przedziale 2-10 kWh. W nowej edycji moc mikroinstalcji może być zwiększona, z uwagi na zmieniające się potrzeby użytkowników.

Prawdopodobnie nie będzie można dostać dofinansowania na rozbudowę już istniejącej instalacji fotowoltaicznej, tak jak było w poprzednich edycjach. Uzyskanie dofinansowania będzie jednak możliwe na dodatkowe elementy do istniejącej instalacji PV – pompa ciepła, system zarządzania energią

Jednakże na wszystkie szczegóły i zasady programu Mój Prąd 6.0 będziemy musieli poczekać. Tak jak to miało miejsce w poprzednich edycjach, o szczegółach dowiadywaliśmy się krótko przed ogłoszeniem naboru.

 

Udostępnij

Od 22 kwietnia 2024  zostały wprowadzone zmiany w programie Czyste Powietrze, które obejmują:

 • pompy ciepła, kotły zgazowujące drewno i kotły na pellet
 • uszczelnienie listy ZUM
 • najwyższego poziomu dofinansowania
 • prefinansowania
 • pełnomocnictwa

Jak podaje  prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  zmiany mają na celu ochronę wnioskodawców oraz ochronę przed nieuczciwymi praktykami sprzedaży nieefektywnych źródeł ciepła.

Pompy ciepła

Zmiany podyktowane są przez chęć wyeliminowania montażu nieefektywnych pomp ciepła, które nie spełniają parametrów deklarowanych w karcie produktu i etykiecie energetycznej. Do programu Czyste Powietrze będą kwalifikowały się wyłącznie pompy ciepła wpisane na listę zielonych urządzeń i materiałów. Parametry takich pomp ciepła mają być potwierdzane badaniami wykonanymi w akredytowanym laboratorium. Wymóg ten dotyczy zarówno pomp, które dopiero zostaną wpisane na listę ZUM jak również tych, które są już na liście – te będą wymagały uzupełnienia dokumentacji o raport z badań przeprowadzonych w niezależnych akredytowanych laboratoriach zlokalizowanych na terenie EU lub EFTA.

Kotły na paliwo stałe 

Zmiany będą dotyczyły także kotłów zgazowujących drewno o podwyższonym standardzie oraz kotłów na pellet drzewny o podwyższonym standardzie. W ramach programu będzie można uzyskać dofinansowanie wyłącznie na kotły zgazowujące drewno o podwyższonym standardzie/kotły na pellet drzewny o podwyższonym standardzie wpisane na listę zielonych urządzeń i materiałów. Natomiast nie ulegnie zmianie sama procedura wpisu na listę ZUM i nie będzie konieczności przedkładania żadnych nowych dokumentów w przypadku urządzeń, które obecnie są wpisane na liście ZUM .

Kilka budynków mieszkalnych

Kolejną ważną zmianą w programie Czyste Powietrze będzie ograniczenie możliwości uzyskania najwyższego poziomu dofinansowania na kilka budynków mieszkalnych będących w posiadaniu jednego Beneficjenta. Beneficjent który raz skorzysta z najwyższego poziomu dofinansowania będzie mógł wnioskować o dofinansowanie na kolejne budynki tylko w ramach podstawowego poziomu dofinansowania.

 Prefinansowanie

Wypłata zaliczki nastąpi po złożeniu przez Beneficjenta własnoręcznie podpisanej dyspozycji zaliczki wraz z kopią faktury zaliczkowej wystawionej przez Wykonawcę.

Wykonawca po otrzymaniu zaliczki z WFOŚiGW ma 120 dni na wykonanie przedmiotu umowy, a Beneficjent musi złożyć wniosek o płatność rozliczający daną umowę najpóźniej do upływu 120 dnia.

Pełnomocnictwo

Jeżeli chcesz złożyć wniosek o dofinansowanie przez Pełnomocnika, to pełnomocnictwo musi zostać notarialnie poświadczone (czyli składasz własnoręczny podpis na pełnomocnictwie w obecności notariusza, bądź wcześniej złożony podpis uznany przez Ciebie przed notariuszem za własnoręczny).

Udostępnij

Już w krótce każdy będzie miał możliwość produkowania energii elektrycznej z wiatru. Wystarczy mały wiatrak przydomowy na obniżenie rachunków za prąd, dbanie o środowisko i niezależność elektryczną.

Turbina wiatrowa jest urządzeniem przeznaczonym do produkcji energii elektrycznej wykorzystującą do tego celu energie wiatru. Turbina jest w rozumieniu Ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii Odnawialnym Źródłem Energii – mikro instalacją i jako takie nie wymaga procedur środowiskowych. Wymaga ona jednak, zgodnie z Prawem Budowlanym, uzyskania decyzji pozwolenia na budowę i sporządzenia stosownej dokumentacji budowlanej (projektu architektoniczno – budowlanego).

 

Jak działają wiatraki przydomowe?

To urządzenia, które wykorzystują siłę wiatru do napędzania generatora elektrycznego. Zazwyczaj występują z wirnika, osi, łożyska, regulatora napięcia, akumulatora i przetwornicy. Wirnik obraca się pod wpływem wiatru, a jego ruch jest przekazywany do generatora, który wytwarza prąd stały. Następnie prąd jest kierowany do akumulatora, gdzie jest magazynowany, lub do przetwornicy, która zamienia go na prąd zmienny, zgodny z parametrami sieci elektrycznej.

Czy otrzymasz dofinansowanie do wiatraka?

Co, jest bardzo istotne już w krótce można dostać dofinansowanie na budowę takiego wiatraka. Informacji takiej udzieliła Minister Klimatu i Środowiska Paulina Hennig-Kloska. Polska już wystąpiła o środki z programów europejskich.
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej informuje o dotacji na małe przydomowe wiatraki. Będzie możliwość skorzystania z dofinansowania Mój Prąd, albo powstanie nowy osobny program.

Zgodnie ze wstępnymi informacjami udostępnionymi przez NFOŚiGW przewidziano dofinansowanie w formie dotacji do 50% kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż 30 tys. zł na jedną współfinansowaną instalację wiatrową.

W ramach programu  „Moja elektrownia wiatrowa” będzie się można ubiegać  o dofinansowanie w formie dotacji do 50% kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż 17 tys. zł na jeden magazyn energii elektrycznej – akumulator o pojemności minimalnej 2 kWh.

Jaki jest koszt jednego wiatraka?

Wiatraki o mocy 5kW kosztują obecnie około 40-50 tyś. zł w zależności od mocy instalacji, producenta. Takie zapotrzebowanie na prąd (tylko) dla typowego domu jednorodzinnego. Do tego trzeba doliczyć koszty montażu, podłączenia i formalności.
Natomiast wykorzystując możliwości montażu większej turbiny wiatrowej o mocy 15 kW. Korzystając z tego rozwiązania poniesiemy nieco większy koszt inwestycji ok. 170 tyś. zł. W tej kwocie posiadamy już generalnie zamontowany wiatrak z urządzeniami. Wtedy mamy większą możliwość zamontowania urządzeń elektrycznych domu na potrzeby c.o i c.o.w oraz klimatyzacji itp.

Czy opłaca się montować turbinę wiatrową?

Stawiając sobie takie pytanie. Warto zadać sobie pytanie ile?, energii zużywamy w naszym budynku, oraz jaki koszty ponosimy z jego używaniem na potrzeby energii, ogrzewania, ciepłej wody użytkowej i klimatyzacji.
Przy uśrednionej cenie energii elektrycznej wraz z kosztami przesyłu, akcyzą, opłatą mocową, opłatą OZE, opłatą kogeneracyjną i innymi składowymi ceny, w zależności od taryfy energetycznej jaką ma inwestor, wacha się w przedziale od 960 do 1200 zł./MWh w roku 2023.
Przewidywany zwrot z inwestycji budowy turbiny wiatrowej jest w przedziale między 3,5 a 5 lat pod warunkiem, że w tym okresie nie wzrośnie cena energii z sieci.

Udostępnij

Czym jest świadectwo charakterystyki energetycznej?

Dokument potwierdzający określenie zapotrzebowania na energię niezbędną przy użytkowaniu budynku lub części budynku. Obowiązek posiadania w określonych prawnie sytuacjach świadectwa charakterystyki  energetycznej budynku lub jego części wynika z prawa europejskiego.

Obejmuję energię wydatkową na potrzeby:

– ogrzewania i wentylacji

– przygotowanie ciepłej wody użytkowej

– chłodzenia

– oświetlenia

Celem wprowadzenia obowiązku sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej budynku jest promowanie budownictwa efektywnego energetycznie i zwiększenie świadomości społecznej w zakresie możliwości uzyskania oszczędności energii w budynkach.

Dzięki informacją zawartym w świadectwie charakterystyki energetycznej budynku właściciel lub najemca, użytkownik budynku jest w stanie określić orientacyjne  roczne zapotrzebowanie na energię, a tym samym koszt utrzymania związany z zużyciem energii.

Kiedy sporządzenie świadectwa energetycznego jest obowiązkowe?

Stosownie do art. 3 ust. 1 ustawy o charakterystyce energetycznej budynków o sporządzenie świadectwa energetycznego musi zadbać:

 • właściciel nieruchomości;
 • zarządca budynku lub jego części;
 • osoba, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu;
 • osoba, której przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego.

Jakie budynki są wyłączone z obowiązku sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej?

Budynki, które zgodnie z prawem nie muszą posiadać świadectwa energetycznego:

 • budynki zabytkowe;
 • miejsca działalności religijnej oraz kultu, jak kościoły itp.;
 • budynki, których użytkowanie będzie obejmować okres do dwóch lat;
 • pomieszczenia gospodarcze, przemysłowe oraz przeznaczone do użytku rolnego, których zapotrzebowanie na energię nie przekracza 50 kWh/(m²·rok);
 • mieszkalne, ale przeznaczone do użytkowania nie dłużej niż cztery miesiące w roku;
 • wolnostojące o powierzchni użytkowej mniejszej niż 50 m².

We wszystkich tych przypadkach nie ma potrzeby sporządzania świadectwa energetycznego. Warto pamiętać, że świadectwo energetyczne dla budynków o powierzchni powyżej 250 m2 w przypadku budynków zajmowanych przez organy wymiaru sprawiedliwości, prokuraturę albo administrację publiczną, o ile budynek jest przeznaczony dla obsługi interesantów, powinno być umieszczone w widocznym miejscu. To samo dotyczy budynków o powierzchni powyżej 500 m2 przeznaczonych do świadczenia usług dla ludności, jeżeli świadectwo jest już sporządzone (np. galerie handlowe, kina).

Sankcje karne za naruszenie przepisów o świadectwie energetycznym

Artykuł 41 ustawy przewiduje karę grzywny do 5 tysięcy złotych m.in. w przypadku sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej przez osobę nieuprawnioną lub w sposób niespełniający ustawowych wymagań lub w przypadku gdy podmiot uprawniony nie przekazuje świadectwa uprawnionemu nabywcy albo najemcy.

Udostępnij

Czy istnieje możliwość uzyskania dotacji na nowy budynek lub budynek w trakcie budowy? To pytanie pada dosyć często ze strony osób zainteresowanych dofinansowaniami, a
odpowiedź brzmi: tak.

W takim razie na co można uzyskać dotację na nowe budynki?

Z dostępnych obecnie programów dotacyjnych nie uzyskach pieniędzy na przykład na montaż stolarki okiennej czy też docieplenie budynku, ale możesz uzyskać dofinansowanie na
– zakup i montaż źródła ciepła jakim jest pompa ciepła – program Moje Ciepło;
– zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej, magazynów energii, magazynów ciepła – program Mój Prąd;
– zagospodarowanie deszczówki – program Moja Woda.

Program moje ciepło

Program ten dofinansowuje zakup i montaż:

 • gruntowych pomp ciepła,
 • pomp ciepła typu powietrze/powietrze,
 • pomp ciepła typu powietrze/woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej.

Forma dofinansowania

Dofinansowana wypłacane jest w formie refundacji – po zainstalowaniu pompy.  Do powietrznych pomp ciepła uzyskasz 30% kosztów kwalifikowanych nie więcej niż 7000 zł, natomiast do gruntowych pomp ciepła dostaniesz 30% kosztów kwalifikowanych nie więcej niż 21 000 zł.

Kto może ubiegać się o dotację?

Jeżeli jesteś właścicielem lub współwłaścicielem nowego budynku mieszkalnego jednorodzinnego, a także musisz widnieć na pozwoleniu na budowę lub zgłoszeniu budowy.  

Wymagania wobec budynku mieszkalnego jednorodzinnego

Budynek, na który chcesz uzyskać dofinansowanie jest budynkiem nowym:

 1. Na którego nie złożono zawiadomienia o zakończeniu budowy lub nie złożono wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
 2. Złożono zawiadomienie o zakończeniu budowy nie wcześniej niż 01.01.2021r. lub złożono wniosek o wydanie decyzji.

Terminy składania wniosków

Nabór wniosków potrwa do 31.12.2026 lub do wyczerpania puli środków i jest to nabór ciągły.

Program Mój Prąd

Głównym założeniem programu Mój Prąd jest dofinansowanie zakupu i montażu mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy od 2 kWh do 10 kWh. Natomiast z kolejnymi edycjami dofinansowanie jest rozszerzane o kolejne elementy takie jak:

 • magazyn energii
 • magazyn ciepła
 • system do zarządzania energią HEMS/EMS
 • kolektory słoneczne
 • powietrznych i gruntowych pomp ciepła

Forma dofinansowania

Dofinansowanie wypłacane jest jako refundacja wcześniej poniesionych kosztów. Wysokość dotacji dla poszczególnych elementów możesz sprawdzić tutaj.

Kto może ubiegać się o dotację?

Program skierowany jest do osób fizycznych wytwarzających energię elektryczną na własne potrzeby i rozliczających się wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie net-billing.

Wymagania wobec budynku mieszkalnego jednorodzinnego

Budynek mieszkalny jednorodzinny może być zarówno budynkiem starym, nowym lub w trakcie budowy. Jedynie w przypadku budynków w trakcie budowy wymagane jest posiadanie stałego przyłącza do prądu.

Terminy składania wniosków

Obecny nabór w programie został zakończony. Ministerstwo Klimatu potwierdziło, iż pracuje na kolejną odsłoną programu. Szczegóły oraz termin kolejnego naboru nie są jeszcze podane.

Program Moja Woda

Dotację z programu można otrzymać do zakupu, dostawy, montażu, budowy, rozbudowy, następujących instalacji:

 • do zbierania wód opadowych lub roztopowych z powierzchni nieprzepuszczalnych nieruchomości, tj, z dachów, chodników, pojazdów. Są to łapacze, wpusty, osadniki rynnowe, odwodnienie liniowe, przewody odprowadzające wody opadowe bez rynien i rur spustowych.
 • do magazynowania wód opadowych w zbiornikach (np. szczelne zbiorniki podziemne i naziemne) o sumarycznej pojemność minimum 2 m3)
 • do retencjonowania wód opadowych w tym roztopowych w gruncie (np. rozszczelnienie powierzchni nieprzepuszczalnych, studnie chłonne, drenaż, skrzynki rozsączające, zbiorniki otwarte)
 • do retencjonowania wód opadowych w tym roztopowych na dachach – „zielone dachy” (warstwa drenażowa) bez kosztów nasadzeń;
 • do wykorzystania retencjonowanych wód opadowych lub roztopowej. Mogą to być np. pompy, filtry, przewody, zraszacze, sterowniki, centrale dystrybucji wody, inne instalacje umożliwiające zagospodarowanie wody z istniejącego/nowo budowanego w ramach inwestycji zbiornika.

Forma dofinansowania

Dotację w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych nie więcej niż 6 000 zł uzyskuje się także na zasadzie refundacji poniesionych kosztów.

Kto może ubiegać się o dotację?

Jeżeli jesteś osobą fizycznych będącą właścicielem, współwłaścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości, na której znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny.

Wymagania wobec budynku mieszkalnego jednorodzinnego

Dom musi być oddany do użytkowana, a jeżeli jeszcze nie jest odebrany to musisz go odebrać przed złożeniem wniosku o płatność.

Udostępnij

Subskrybuj

Zarejestruj się, aby być na bieżąco!