Program Mój Prąd to program dotujący zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej oraz elementów dodatkowych takich jak pompy ciepła, magazyny energii czy inteligentne systemy zarządzania energią. Ostatnia edycja programu czyli Mój Prąd 5.0 cieszyła się niezwykłym zainteresowaniem,co spowodowało wcześniejsze zamknięcie naboru z powodu wyczerpania środków. Pojawiają się pytanie co z kolejnym naborem? Czy będzie i kiedy? W tym artykule odpowiemy co dalej z programem.

Mój Prąd 6.0 – nowa edycja

Ministerstwo Klimatu i Środowiska potwierdziło, iż kolejna edycja programu wystartuje w tym roku. Obecnie trwają prace nad jej przygotowaniem. Zaplanowany budżet szóstej edycji to 400 mln złotych. To znacznie mniej niż w poprzednich edycjach, gdzie stopniowo zwiększano alokowane środki – w 5 edycji wynosiły, aż 950 milionów zł. Start nowej edycji miał nastąpić w II kwartale roku, co jednak nie miało miejsca. Z ostatnich doniesień wiemy iż, będzie to III lub IV kwartał roku. Nie zakończyła się jeszcze ocena i wypłata wniosków złożonych w ubiegłej piątej edycji. Dopóki nie zostanie rozliczona poprzednia edycja, nie wystartuje nowy nabór.

Jakie zmiany w szóstej edycji?

Jak  zaznaczył wiceprezes NFOŚiGW: ,,Będziemy szli w kierunku magazynów energii, oprócz źródeł fotowoltaicznych i wiatraków. Sami widzimy, jak wygląda w tej chwili sytuacja. Mamy niewydolne sieci energetyczne, które nie przyjmują odpowiedniej ilości energii. Bilans dla beneficjentów jest bardzo niekorzystny. Posiadając własne magazyny energii, będą w tym wypadku w 100% korzystać z tego, co wyprodukuje ich instalacja, a co najważniejsze, na magazyn energii również będzie dofinansowanie dla beneficjentów”.

Można wnioskować, iż w Moim Prądzie 6.0. będzie można ubiegać się o dofinansowanie mikroinstalacji fotowoltaicznej, ale pod warunkiem, kiedy razem z panelami PV w skład inwestycji wejdzie również magazyn energii elektrycznej. Takie podejście ma spowodować zwiększenie autokonsumpcji i odciążenie sieci elektroenergetycznej w kraju.

Ulec zmianie może moc dotowanej instalacji fotowoltaicznej – wzrośnie maksymalna jej moc. W poprzednich edycja dotowana moc paneli PV mieściła się w przedziale 2-10 kWh. W nowej edycji moc mikroinstalcji może być zwiększona, z uwagi na zmieniające się potrzeby użytkowników.

Prawdopodobnie nie będzie można dostać dofinansowania na rozbudowę już istniejącej instalacji fotowoltaicznej, tak jak było w poprzednich edycjach. Uzyskanie dofinansowania będzie jednak możliwe na dodatkowe elementy do istniejącej instalacji PV – pompa ciepła, system zarządzania energią

Jednakże na wszystkie szczegóły i zasady programu Mój Prąd 6.0 będziemy musieli poczekać. Tak jak to miało miejsce w poprzednich edycjach, o szczegółach dowiadywaliśmy się krótko przed ogłoszeniem naboru.

 

Udostępnij

Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy to wsparcie finansowe udzielane przez urząd pracy. O środki pieniężne mogą ubiegać się podmioty, które stworzą miejsce pracy dla osób bezrobotnych zarejestrowanych we właściwym urzędzie pracy. Za otrzymane środki można zakupić najpotrzebniejsze urządzenia oraz sprzęt, które umożliwią wykonywanie pracy na danym stanowisku.

Kto może otrzymać refundację kosztów doposażenia stanowiska pracy?

O środki na doposażenie stanowiska mogą ubiegać się:

 • przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą
 • niepubliczne przedszkola i niepubliczne szkoły
 • żłobek lub klub dziecięcy tworzony i prowadzony przez osoby fizyczne,osoby prawne i jednostki organizacyjne
 • producent rolny (osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zamieszkująca lub mająca siedzibę na terytorium RP, będąca posiadaczem gospodarstwa rolnego)
 • podmiot prowadzący działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług rehabilitacyjnych
 • spółdzielnia socjalna.

Jaka jest wysokość kwoty na doposażenie stanowiska?

Powiatowy urząd pracy zwraca koszty doposażenia stanowiska w wysokości określonej w umowie, nieprzekraczającej 6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia. Jednak wewnętrzne regulaminy powiatowych urzędów pracy mogą określać inne maksymalne wysokości kwoty refundacji.

Jakie są warunki otrzymania refundacji

Warunki otrzymania refundacji to:

 • okres zatrudnienia oraz utrzymania utworzonych stanowisk pracy wynosi co najmniej 24 miesiące,
 • skierowany bezrobotny zostanie zatrudniony na wyposażonym lub doposażonym stanowisku pracy w pełnym wymiarze czasu pracy,
 • poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu lub niewykonujący innej pracy zarobkowej opiekun osoby niepełnosprawnej zostanie zatrudniony co najmniej w połowie wymiaru czasu pracy.

Jak uzyskać refundację?

Aby uzyskać refundację należy złożyć odpowiedni wniosek w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na położenie siedziby lub ze względu na miejsce wykonywania pracy przez skierowanego bezrobotnego. Wniosek należy złożyć przed zatrudnieniem osoby bezrobotnej.

Co można kupić za otrzymane środki na doposażane stanowisko?

W ramach doposażenia stanowiska otrzymane środki można przeznaczyć na zakup:

 • środków trwałych
 • urządzeń oraz maszyn niezbędnych do wykonywania pracy oraz
 • środków potrzebnych do zachowania bezpieczeństwa i higieny pracy na danym refundowanym stanowisku pracy.
 • wypłata refundacji kosztów doposażenia? 

Wypłata refundacji jest dokonywana:

 • po przedłożeniu rozliczenia zawierającego zestawienie kwot wydatkowanych w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia zatrudnienia skierowanego bezrobotnego na poszczególne pozycje ujęte w specyfikacji wydatków,
 • po potwierdzeniu przez urząd pracy utworzenia stanowiska pracy, jego wyposażenia lub doposażenia,
 • po zatrudnieniu na dofinansowanym stanowisku pracy skierowanego bezrobotnego,
 • po spełnieniu innych warunków określonych w zawartej umowie.

Z dokładnymi warunkami umowy o dofinansowanie na doposażenie stanowiska można zapoznać się na stronach internetowych poszczególnych powiatowych urzędów pracy.

Udostępnij

Dotacja z prefinansowaniem to część programu Czyste Powietrze, która ruszyła w połowie lipca 2022 roku. Do lipca 2022 osoba uprawniona do dofinansowania musiała pokryć cały koszt inwestycji z własnej kieszeni. Dopiero później WFOŚiGW wypłacał dotację na zasadzie refundacji poniesionych kosztów ( w zależności od wysokości przyznanej kwoty).

Niestety dla części osób taka pomoc nie była osiągalna, ze względu na brak wystarczających środków na początkowe pokrycie kosztów inwestycji. Nawet podniesienie kwot dotacji nie sprzyjał korzystaniu z dotacji oferowanej przez NFOŚiGW. Wyjściem z sytuacji okazała się dotacja z prefinansowaniem. Zakłada ona możliwość wypłaty zaliczki dla wykonawców przed rozpoczęciem prac termomodernizacyjnych.

Dotacja z prefinansowaniem

Dotacja zostanie bezpośrednio wypłacona na konto Wykonawcy w postaci zaliczki w wysokości 50% przyznanej dotacji na dany zakres na 14 dni przed rozpoczęciem robót. Natomiast po zakończeniu inwestycji zostanie wypłacone pozostałe 50% dotacji także na konto Wykonawcy. Beneficjent nie pokrywa więc wszystkich kosztów z własnej kieszeni, co daje szansę osobom o najniższych dochodach na wymianę kopciucha oraz termomodernizację. Warunkiem przyznania dofinansowania i wypłaty zaliczki jest przedłożenie razem z wnioskiem o dofinansowanie, umów zawartych z wykonawcami na realizację danego zakresu przedsięwzięcia. Można mieć maksymalnie trzech wykonawców.

Dla kogo prefinansowanie?

Z prefinansowania mogą skorzystać osoby uprawnione do podwyższonego oraz najwyższego poziomu dofinansowania.

Podwyższony poziom dofinansowania – skorzystasz z niego, jeżeli Twój miesięczny dochód w przeliczeniu na osobę (członka gospodarstwa domowego) nie przekracza:

 • 1894 zł w gospodarstwie wieloosobowym;
 • 2651 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Najwyższy poziom dofinansowania – jeżeli Twój miesięczny dochód w przeliczeniu na osobę nie przekracza:

 • 1090 w gospodarstwie wieloosobowym;
 • 1526 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Wysokość dotacji z prefinansowaniem

Wysokość dotacji oprócz dochodu zależy od zakresu inwestycji, a także od kompleksowej termomodernizacji. Maksymalne kwoty na poszczególnych poziomach dofinansowania są następujące:

 • poziom podstawowy – 66 000 zł (przedsięwzięcie obejmujące zakup i montaż pompy ciepła, instalację fotowoltaiczną, kompleksową termomodernizację)
 • poziom podwyższony – 99 000 zł (przedsięwzięcie obejmujące zakup i montaż pompy ciepła, instalację fotowoltaiczną, kompleksową termomodernizację)
 • poziom najwyższy – 135 000 zł (przedsięwzięcie obejmujące zakup i montaż pompy ciepła, instalację fotowoltaiczną, kompleksową termomodernizację)

Warunki prefinansowania

Warunkiem przyznania dofinansowania i wypłaty zaliczki jest przedłożenie razem z wnioskiem o dofinansowanie, umów zawartych z wykonawcami na realizację danego zakresu przedsięwzięcia. To znaczy, że musisz znaleźć firmę przed złożeniem wniosku i podpisać umowę.

Wybrany wykonawca musi:

 • działać na rynku usług budowlanych, remontowych lub montażowych co najmniej 1 rok albo
 • posiadać doświadczenie w realizacji co najmniej pięciu inwestycji dla Beneficjentów w programie Czyste Powietrze.

Okres realizacji przedsięwzięcia dla dotacji z prefinansowaniem wynosi 18 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie.

Beneficjent musi przedstawić potwierdzenie opłacenia wkładu własnego na realizację przedsięwzięcia. Jest to różnica pomiędzy faktycznie poniesionym kosztem przedsięwzięcia, a kwotą dotacji udzieloną Beneficjentowi. Podatek VAT nie jest kosztem kwalifikowanym w obecnej edycji programu Czyste Powietrze.

Kwota dotacji w formie zaliczki zostanie wypłacona bezpośrednio na rachunek wykonawcy w terminie do 14 dni od daty zawarcia umowy o dofinansowanie.

Wybierasz wykonawcę na własne ryzyko, dlatego wybierz wiarygodną firmę, która wywiąże się z umowy.

Udostępnij

Na pewno spotkałeś się z pojęciem 'ulga termomodernizacyjna’, ale czy wiesz czego właściwie dotyczy i komu przysługuje? Jaki ma związek z programem Czyste Powietrze?

Termomodernizacja budynku oraz ulga termomodernizacyjna

Termomodernizacja budynku to:

 • Ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie zapotrzebowania na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej oraz ogrzewania do budynków mieszkalnych.
 • Ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie strat energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych oraz zasilających je lokalnych źródłach ciepła, jeżeli budynki mieszkalne, do których dostarczana jest z tych sieci energia; spełniają wymagania w zakresie oszczędności energii, określone w przepisach prawa budowlanego, lub zostały podjęte działania mające na celu zmniejszenie zużycia energii dostarczanej do tych budynków.
 • Wykonanie przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła, w związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła, w wyniku czego następuje zmniejszenie kosztów pozyskania ciepła dostarczanego do budynków mieszkalnych.
 • Całkowita lub częściowa zamiana źródeł energii na źródła odnawialne lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji.

Ulga termomodernizacyjna – jest to odliczenie od podstawy obliczenia podatku (przychodów- w przypadku podatku zryczałtowanego) wydatków poniesionych na realizację przedsięwzięcia związanego z termomodernizacją budynku. Ulga przysługuje podatnikowi, który jest właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Kwota odliczenia nie może przekroczyć 53 000 złotych w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w poszczególnych budynkach, których podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem.

Co podlega odliczeniu w ramach ulgi termomodernizacyjnej?

W ramach ulgi możesz odliczyć towary, urządzenia, materiały i usługi, których kupno i zastosowanie w nieruchomościach mieszkalnych w związku z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych.

I. Materiały budowlane i urządzenia
 1. Materiały budowlane wykorzystywane do docieplenia przegród budowlanych, płyt balkonowych oraz fundamentów wchodzące w skład systemów dociepleń lub wykorzystywane do zabezpieczenia przed zawilgoceniem;
 2. Węzeł cieplny wraz z programatorem temperatury;
 3. Kocioł gazowy kondensacyjny wraz ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą oraz układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin;
 4. Kocioł olejowy kondensacyjny wraz ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą oraz układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin;
 5. Zbiornik na gaz lub zbiornik na olej;
 6. Kocioł na paliwo stałe spełniający co najmniej wymagania określone w rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwa stałe (Dz. Urz. UE L 193 z 21.07.2015, s. 100);
 7. Przyłącze do sieci ciepłowniczej lub gazowej;
 8. Materiały budowlane wchodzące w skład instalacji ogrzewczej;
 9. Materiały budowlane wchodzące w skład instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej;
 10. Materiały budowlane wchodzące w skład systemu ogrzewania elektrycznego;
 11. Pompa ciepła wraz z osprzętem;
 12. Kolektor słoneczny wraz z osprzętem;
 13. Ogniwo fotowoltaiczne wraz z osprzętem;
 14. Stolarka okienna i drzwiowa, w tym okna, okna połaciowe wraz z systemami montażowymi, drzwi balkonowe, bramy garażowe, powierzchnie przezroczyste nieotwieralne;
 15. Materiały budowlane składające się na system wentylacji mechanicznej wraz z odzyskiem ciepła lub odzyskiem ciepła i chłodu.

II. Usługi:
 1. Wykonanie audytu energetycznego budynku przed realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego;
 2. Wykonanie analizy termograficznej budynku;
 3. Wykonanie dokumentacji projektowej związanej z pracami termomodernizacyjnymi;
 4. wykonanie ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej;
 5. Docieplenie przegród budowlanych lub płyt balkonowych lub fundamentów;
 6. Wymiana stolarki zewnętrznej np.: okien, okien połaciowych, drzwi balkonowych, drzwi zewnętrznych, bram garażowych, powierzchni przezroczystych nieotwieralnych;
 7. Wymiana elementów istniejącej instalacji ogrzewczej lub instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej lub wykonanie nowej instalacji wewnętrznej ogrzewania lub instalacji przygotowania
 8. Wody użytkowej;montaż kotła gazowego kondensacyjnego;
 9. Montaż kotła olejowego kondensacyjnego;
 10. Montaż pompy ciepła;
 11. Montaż kolektora słonecznego;
 12. Montaż systemu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła z powietrza wywiewanego;
 13. Montaż instalacji fotowoltaicznej;
 14. Uruchomienie i regulacja źródła ciepła oraz analiza spalin;
 15. Regulacja i równoważenie hydrauliczne instalacji;
 16. Demontaż źródła ciepła na paliwo stałe.

Jak odlicza się ulgę?

Odliczenia dokonuje się w zeznaniu podatkowym za rok, w którym poniesiono wydatek:

 • od dochodu opodatkowanego według skali podatkowej
 • od dochodu opodatkowanego podatkiem liniowym
 • od przychodu podlegającego opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Jeśli wydatki były opodatkowane podatkiem VAT, to odliczeniu podlega kwota wraz z tym podatkiem, o ile nie podatek nie został odliczony na podstawie ustawy o podatku od towarów i usług.

Jeżeli przedsięwzięcie termomodernizacyjne nie zostanie zrealizowane w okresie 3 lat (licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek), trzeba będzie zwrócić ulgę.

Wydatki na przedsięwzięcie termomodernizacyjne, które nie znalazły pokrycia w dochodzie za rok podatkowy, w którym je poniesiono, można odliczyć w kolejnych latach, jednak nie dłużej niż przez 6 lat.

Ulga termomodernizacyjna, a program Czyste Powietrze

Ulgę termomodernizacyjną można łączyć z dofinansowaniem z programu Czyste Powietrze.

W przypadku uzyskiwania korzyści łącznie z dotacji w Programie Czyste Powietrze i ulgi termomodernizacyjnej:

 • odliczeniu w ramach ulgi nie podlegają wydatki sfinansowane lub dofinansowane z dotacji lub zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie ze środków publicznych, a jedynie ta ich część która nie została dofinansowana
 • w przypadku gdy, po wcześniejszym dokonaniu odliczeń wydatków w ramach ulgi termomodernizacyjnej, beneficjent otrzymał zwrot odliczonych wydatków w formie dotacji, jest zobowiązany zgodnie z przepisami podatkowymi doliczyć odpowiednio kwoty poprzednio odliczone od dochodu za rok podatkowy, w którym otrzymał ten zwrot.
Udostępnij

Otrzymałeś pozytywną odpowiedź od Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o przyznaniu dotacji z programu Czyste Powietrze? Co teraz? Nie każdy zdaje sobie z sprawę z tego, że samo podpisanie umowy z WFOŚiGW nie oznacza, że pieniądze natychmiast wpłyną na konto. Jak rozliczyć się z wykonanych inwestycji? Podpowiadamy jak złożyć wniosek o płatność do programu Czyste Powietrze.

Realizacja inwestycji

Pierwszym krokiem do wypłaty dofinansowania jest przede wszystkim realizacja zakresu rzeczowego, który wpisałeś do wniosku. Być może w momencie składania wniosku o dofinansowanie miałeś już wykonane część inwestycji lub nawet całość (tak, możesz uzyskać dofinansowanie na zakończone prace), albo jesteś dopiero na początku prac. Masz możliwość rozliczenia się na dwa sposoby:

 1. wykonałeś już wszystkie prace, np. wymiana kopciucha na pompę ciepła, docieplenie ścian zewnętrznych oraz wymiana stolarki okiennej – dopiero wtedy składasz wniosek o płatność końcową, albo
 2. wykonujesz zadania w etapach: wymieniasz kopciucha na inne źródło ciepła – składasz wniosek o płatność częściową na ten zakres, następnie docieplasz budynek – składasz kolejny wniosek o płatność częściową, a na końcu wymieniasz okna – składasz ostatni wniosek o płatność.

Rozliczanie i wypłata dofinansowania może być realizowana maksymalnie w:

a) trzech częściach – dla przedsięwzięć realizowanych w ramach Części 1 i 2 programu – poziom podstawowy i poziom podwyższony dofinansowania

b) pięciu częściach dla przedsięwzięć realizowanych w ramach 3 części Programu – poziom najwyższy dofinansowania

c) wnioski o płatność w ramach rozliczenia dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu (wniosek o dofinansowanie składany za pośrednictwem banku) – wypłata dofinansowania realizowana jest na podstawie jednego wniosku o płatność – rozliczającego całość przedsięwzięcia

d) dotacja z prefinansowaniem – na podstawie maksymalnie 3 wniosków o płatność.

Nie ma znaczenia od czego zaczniesz realizację przedsięwzięcia i którą rozliczyć najpierw. Możesz w pierwszej kolejności docieplić ściany zewnętrzne, a następnie zainstalować źródło ciepła, co pozwoli dobrać optymalną jego moc.

Wniosek o płatność

Wniosek o płatność jest dostępny na stronie https://gwd.nfosigw.gov.pl. Nie ma możliwości wydrukowania formularza wniosku i wyplenienia go odręcznie, wniosek wypełnia się elektronicznie. Musisz wybrać przedział czasowy, kiedy składałeś wniosek o dofinansowanie, aby wypełnić odpowiedni wniosek o płatność. Wniosek rozliczający wypełniasz na podstawie dokumentów, które dostajesz podczas jak i po wykonaniu prac. Miej na uwadze, iż w ramach jednego wniosku o płatność musisz rozliczyć wszystkie koszty należące do danej kategorii kosztów, np. ocieplenie ścian zewnętrznych i docieplenie stropu. Aby poprawnie wypełnić taki wniosek zapoznaj się z instrukcją „Wypełniania wniosku o płatność”, gdzie opisane są po kolei wszystkie pozycje.

Poprawnie wypełniony wniosek o płatność składasz do WFOŚiGW w następujący sposób:

 1. elektronicznie – poprzez profil zaufany ePUAP
 2. papierową wersję – wydrukowaną wersję wniosku podpisujesz własnoręcznie i wysyłasz wraz z załącznikami pocztą lub zanosisz osobiście do Funduszu

Wymagane dokumenty – załączniki

Dokumenty, które są niezbędne do wypełniania wniosku o płatność oraz załączenia:

 • Potwierdzenie trwałego wyłączenia z użytku źródła ciepła na paliwo stałe – dokument zezłomowania/karta przekazania odpadu/formularz przyjęcia odpadów metali. W przypadku pieca kaflowego – dokument trwałego odłączenia od przewodu kominowego wystawionego przez kominiarza
 • Dokumenty zakupu, czyli kopie faktur lub innych równoważnych dokumentów księgowych, potwierdzających nabycie materiałów, urządzeń lub usług. Muszą to być dokumenty zakupu wystawione na wnioskodawcę lub na wnioskodawcę oraz małżonka
 • Dokumenty potwierdzające dokonanie zapłaty na rzecz wykonawcy lub sprzedawcy – potwierdzenie przelewu, potwierdzenie przyjęcia gotówki lub oświadczenie o dokonaniu zapłaty
 • Karta produktu i etykieta energetyczna dla zainstalowanych źródeł ciepła – jeżeli nie znajdują się liście Zielonych Urządzeń (lista ZUM)
 • Dokument potwierdzający spełnienie wymagań technicznych WT21 dla okien, drzwi i bram garażowych – np. deklaracja właściwości użytkowych, oferta cenowa
 • Certyfikat/świadectwo potwierdzające spełnienie wymogów dotyczących ekoprojektu w przypadku zakupu źródła ciepła na paliwo stałe
 • Dla kolektorów słonecznych – certyfikat europejskiego znaku jakości „Solar Keymark” wraz z aktualnym numerem certyfikatu, a także wraz z załącznikiem technicznym
 • Protokoły odbioru: montażu źródła ciepła, wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, wykonania modernizacji instalacji centralnego ogrzewania lub ciepłej wody użytkowej, ocieplenia przegród budowlanych, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej.
 • Zaświadczenie Operatora Sieci Dystrybucyjnej potwierdzające montaż licznika wraz z numerem Punktu Poboru Energii opatrzonego pieczęcią firmową oraz czytelnym podpisem
 • Podsumowanie audyt energetyczny – w przypadku kompleksowej termomodernizacji

Jeżeli potrzebujesz pomocy przy wypełnianiu wniosku o płatność i przygotowaniu niezbędnej dokumentacji zwróć się do kogoś kto się na tym zna, na przykład do Nas – Stowarzyszenie Assets

Udostępnij

Od 22 kwietnia 2024  zostały wprowadzone zmiany w programie Czyste Powietrze, które obejmują:

 • pompy ciepła, kotły zgazowujące drewno i kotły na pellet
 • uszczelnienie listy ZUM
 • najwyższego poziomu dofinansowania
 • prefinansowania
 • pełnomocnictwa

Jak podaje  prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  zmiany mają na celu ochronę wnioskodawców oraz ochronę przed nieuczciwymi praktykami sprzedaży nieefektywnych źródeł ciepła.

Pompy ciepła

Zmiany podyktowane są przez chęć wyeliminowania montażu nieefektywnych pomp ciepła, które nie spełniają parametrów deklarowanych w karcie produktu i etykiecie energetycznej. Do programu Czyste Powietrze będą kwalifikowały się wyłącznie pompy ciepła wpisane na listę zielonych urządzeń i materiałów. Parametry takich pomp ciepła mają być potwierdzane badaniami wykonanymi w akredytowanym laboratorium. Wymóg ten dotyczy zarówno pomp, które dopiero zostaną wpisane na listę ZUM jak również tych, które są już na liście – te będą wymagały uzupełnienia dokumentacji o raport z badań przeprowadzonych w niezależnych akredytowanych laboratoriach zlokalizowanych na terenie EU lub EFTA.

Kotły na paliwo stałe 

Zmiany będą dotyczyły także kotłów zgazowujących drewno o podwyższonym standardzie oraz kotłów na pellet drzewny o podwyższonym standardzie. W ramach programu będzie można uzyskać dofinansowanie wyłącznie na kotły zgazowujące drewno o podwyższonym standardzie/kotły na pellet drzewny o podwyższonym standardzie wpisane na listę zielonych urządzeń i materiałów. Natomiast nie ulegnie zmianie sama procedura wpisu na listę ZUM i nie będzie konieczności przedkładania żadnych nowych dokumentów w przypadku urządzeń, które obecnie są wpisane na liście ZUM .

Kilka budynków mieszkalnych

Kolejną ważną zmianą w programie Czyste Powietrze będzie ograniczenie możliwości uzyskania najwyższego poziomu dofinansowania na kilka budynków mieszkalnych będących w posiadaniu jednego Beneficjenta. Beneficjent który raz skorzysta z najwyższego poziomu dofinansowania będzie mógł wnioskować o dofinansowanie na kolejne budynki tylko w ramach podstawowego poziomu dofinansowania.

 Prefinansowanie

Wypłata zaliczki nastąpi po złożeniu przez Beneficjenta własnoręcznie podpisanej dyspozycji zaliczki wraz z kopią faktury zaliczkowej wystawionej przez Wykonawcę.

Wykonawca po otrzymaniu zaliczki z WFOŚiGW ma 120 dni na wykonanie przedmiotu umowy, a Beneficjent musi złożyć wniosek o płatność rozliczający daną umowę najpóźniej do upływu 120 dnia.

Pełnomocnictwo

Jeżeli chcesz złożyć wniosek o dofinansowanie przez Pełnomocnika, to pełnomocnictwo musi zostać notarialnie poświadczone (czyli składasz własnoręczny podpis na pełnomocnictwie w obecności notariusza, bądź wcześniej złożony podpis uznany przez Ciebie przed notariuszem za własnoręczny).

Udostępnij

Już w krótce każdy będzie miał możliwość produkowania energii elektrycznej z wiatru. Wystarczy mały wiatrak przydomowy na obniżenie rachunków za prąd, dbanie o środowisko i niezależność elektryczną.

Turbina wiatrowa jest urządzeniem przeznaczonym do produkcji energii elektrycznej wykorzystującą do tego celu energie wiatru. Turbina jest w rozumieniu Ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii Odnawialnym Źródłem Energii – mikro instalacją i jako takie nie wymaga procedur środowiskowych. Wymaga ona jednak, zgodnie z Prawem Budowlanym, uzyskania decyzji pozwolenia na budowę i sporządzenia stosownej dokumentacji budowlanej (projektu architektoniczno – budowlanego).

 

Jak działają wiatraki przydomowe?

To urządzenia, które wykorzystują siłę wiatru do napędzania generatora elektrycznego. Zazwyczaj występują z wirnika, osi, łożyska, regulatora napięcia, akumulatora i przetwornicy. Wirnik obraca się pod wpływem wiatru, a jego ruch jest przekazywany do generatora, który wytwarza prąd stały. Następnie prąd jest kierowany do akumulatora, gdzie jest magazynowany, lub do przetwornicy, która zamienia go na prąd zmienny, zgodny z parametrami sieci elektrycznej.

Czy otrzymasz dofinansowanie do wiatraka?

Co, jest bardzo istotne już w krótce można dostać dofinansowanie na budowę takiego wiatraka. Informacji takiej udzieliła Minister Klimatu i Środowiska Paulina Hennig-Kloska. Polska już wystąpiła o środki z programów europejskich.
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej informuje o dotacji na małe przydomowe wiatraki. Będzie możliwość skorzystania z dofinansowania Mój Prąd, albo powstanie nowy osobny program.

Zgodnie ze wstępnymi informacjami udostępnionymi przez NFOŚiGW przewidziano dofinansowanie w formie dotacji do 50% kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż 30 tys. zł na jedną współfinansowaną instalację wiatrową.

W ramach programu  „Moja elektrownia wiatrowa” będzie się można ubiegać  o dofinansowanie w formie dotacji do 50% kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż 17 tys. zł na jeden magazyn energii elektrycznej – akumulator o pojemności minimalnej 2 kWh.

Jaki jest koszt jednego wiatraka?

Wiatraki o mocy 5kW kosztują obecnie około 40-50 tyś. zł w zależności od mocy instalacji, producenta. Takie zapotrzebowanie na prąd (tylko) dla typowego domu jednorodzinnego. Do tego trzeba doliczyć koszty montażu, podłączenia i formalności.
Natomiast wykorzystując możliwości montażu większej turbiny wiatrowej o mocy 15 kW. Korzystając z tego rozwiązania poniesiemy nieco większy koszt inwestycji ok. 170 tyś. zł. W tej kwocie posiadamy już generalnie zamontowany wiatrak z urządzeniami. Wtedy mamy większą możliwość zamontowania urządzeń elektrycznych domu na potrzeby c.o i c.o.w oraz klimatyzacji itp.

Czy opłaca się montować turbinę wiatrową?

Stawiając sobie takie pytanie. Warto zadać sobie pytanie ile?, energii zużywamy w naszym budynku, oraz jaki koszty ponosimy z jego używaniem na potrzeby energii, ogrzewania, ciepłej wody użytkowej i klimatyzacji.
Przy uśrednionej cenie energii elektrycznej wraz z kosztami przesyłu, akcyzą, opłatą mocową, opłatą OZE, opłatą kogeneracyjną i innymi składowymi ceny, w zależności od taryfy energetycznej jaką ma inwestor, wacha się w przedziale od 960 do 1200 zł./MWh w roku 2023.
Przewidywany zwrot z inwestycji budowy turbiny wiatrowej jest w przedziale między 3,5 a 5 lat pod warunkiem, że w tym okresie nie wzrośnie cena energii z sieci.

Udostępnij

Czym jest świadectwo charakterystyki energetycznej?

Dokument potwierdzający określenie zapotrzebowania na energię niezbędną przy użytkowaniu budynku lub części budynku. Obowiązek posiadania w określonych prawnie sytuacjach świadectwa charakterystyki  energetycznej budynku lub jego części wynika z prawa europejskiego.

Obejmuję energię wydatkową na potrzeby:

– ogrzewania i wentylacji

– przygotowanie ciepłej wody użytkowej

– chłodzenia

– oświetlenia

Celem wprowadzenia obowiązku sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej budynku jest promowanie budownictwa efektywnego energetycznie i zwiększenie świadomości społecznej w zakresie możliwości uzyskania oszczędności energii w budynkach.

Dzięki informacją zawartym w świadectwie charakterystyki energetycznej budynku właściciel lub najemca, użytkownik budynku jest w stanie określić orientacyjne  roczne zapotrzebowanie na energię, a tym samym koszt utrzymania związany z zużyciem energii.

Kiedy sporządzenie świadectwa energetycznego jest obowiązkowe?

Stosownie do art. 3 ust. 1 ustawy o charakterystyce energetycznej budynków o sporządzenie świadectwa energetycznego musi zadbać:

 • właściciel nieruchomości;
 • zarządca budynku lub jego części;
 • osoba, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu;
 • osoba, której przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego.

Jakie budynki są wyłączone z obowiązku sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej?

Budynki, które zgodnie z prawem nie muszą posiadać świadectwa energetycznego:

 • budynki zabytkowe;
 • miejsca działalności religijnej oraz kultu, jak kościoły itp.;
 • budynki, których użytkowanie będzie obejmować okres do dwóch lat;
 • pomieszczenia gospodarcze, przemysłowe oraz przeznaczone do użytku rolnego, których zapotrzebowanie na energię nie przekracza 50 kWh/(m²·rok);
 • mieszkalne, ale przeznaczone do użytkowania nie dłużej niż cztery miesiące w roku;
 • wolnostojące o powierzchni użytkowej mniejszej niż 50 m².

We wszystkich tych przypadkach nie ma potrzeby sporządzania świadectwa energetycznego. Warto pamiętać, że świadectwo energetyczne dla budynków o powierzchni powyżej 250 m2 w przypadku budynków zajmowanych przez organy wymiaru sprawiedliwości, prokuraturę albo administrację publiczną, o ile budynek jest przeznaczony dla obsługi interesantów, powinno być umieszczone w widocznym miejscu. To samo dotyczy budynków o powierzchni powyżej 500 m2 przeznaczonych do świadczenia usług dla ludności, jeżeli świadectwo jest już sporządzone (np. galerie handlowe, kina).

Sankcje karne za naruszenie przepisów o świadectwie energetycznym

Artykuł 41 ustawy przewiduje karę grzywny do 5 tysięcy złotych m.in. w przypadku sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej przez osobę nieuprawnioną lub w sposób niespełniający ustawowych wymagań lub w przypadku gdy podmiot uprawniony nie przekazuje świadectwa uprawnionemu nabywcy albo najemcy.

Udostępnij

Czy istnieje możliwość uzyskania dotacji na nowy budynek lub budynek w trakcie budowy? To pytanie pada dosyć często ze strony osób zainteresowanych dofinansowaniami, a
odpowiedź brzmi: tak.

W takim razie na co można uzyskać dotację na nowe budynki?

Z dostępnych obecnie programów dotacyjnych nie uzyskach pieniędzy na przykład na montaż stolarki okiennej czy też docieplenie budynku, ale możesz uzyskać dofinansowanie na
– zakup i montaż źródła ciepła jakim jest pompa ciepła – program Moje Ciepło;
– zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej, magazynów energii, magazynów ciepła – program Mój Prąd;
– zagospodarowanie deszczówki – program Moja Woda.

Program moje ciepło

Program ten dofinansowuje zakup i montaż:

 • gruntowych pomp ciepła,
 • pomp ciepła typu powietrze/powietrze,
 • pomp ciepła typu powietrze/woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej.

Forma dofinansowania

Dofinansowana wypłacane jest w formie refundacji – po zainstalowaniu pompy.  Do powietrznych pomp ciepła uzyskasz 30% kosztów kwalifikowanych nie więcej niż 7000 zł, natomiast do gruntowych pomp ciepła dostaniesz 30% kosztów kwalifikowanych nie więcej niż 21 000 zł.

Kto może ubiegać się o dotację?

Jeżeli jesteś właścicielem lub współwłaścicielem nowego budynku mieszkalnego jednorodzinnego, a także musisz widnieć na pozwoleniu na budowę lub zgłoszeniu budowy.  

Wymagania wobec budynku mieszkalnego jednorodzinnego

Budynek, na który chcesz uzyskać dofinansowanie jest budynkiem nowym:

 1. Na którego nie złożono zawiadomienia o zakończeniu budowy lub nie złożono wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
 2. Złożono zawiadomienie o zakończeniu budowy nie wcześniej niż 01.01.2021r. lub złożono wniosek o wydanie decyzji.

Terminy składania wniosków

Nabór wniosków potrwa do 31.12.2026 lub do wyczerpania puli środków i jest to nabór ciągły.

Program Mój Prąd

Głównym założeniem programu Mój Prąd jest dofinansowanie zakupu i montażu mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy od 2 kWh do 10 kWh. Natomiast z kolejnymi edycjami dofinansowanie jest rozszerzane o kolejne elementy takie jak:

 • magazyn energii
 • magazyn ciepła
 • system do zarządzania energią HEMS/EMS
 • kolektory słoneczne
 • powietrznych i gruntowych pomp ciepła

Forma dofinansowania

Dofinansowanie wypłacane jest jako refundacja wcześniej poniesionych kosztów. Wysokość dotacji dla poszczególnych elementów możesz sprawdzić tutaj.

Kto może ubiegać się o dotację?

Program skierowany jest do osób fizycznych wytwarzających energię elektryczną na własne potrzeby i rozliczających się wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie net-billing.

Wymagania wobec budynku mieszkalnego jednorodzinnego

Budynek mieszkalny jednorodzinny może być zarówno budynkiem starym, nowym lub w trakcie budowy. Jedynie w przypadku budynków w trakcie budowy wymagane jest posiadanie stałego przyłącza do prądu.

Terminy składania wniosków

Obecny nabór w programie został zakończony. Ministerstwo Klimatu potwierdziło, iż pracuje na kolejną odsłoną programu. Szczegóły oraz termin kolejnego naboru nie są jeszcze podane.

Program Moja Woda

Dotację z programu można otrzymać do zakupu, dostawy, montażu, budowy, rozbudowy, następujących instalacji:

 • do zbierania wód opadowych lub roztopowych z powierzchni nieprzepuszczalnych nieruchomości, tj, z dachów, chodników, pojazdów. Są to łapacze, wpusty, osadniki rynnowe, odwodnienie liniowe, przewody odprowadzające wody opadowe bez rynien i rur spustowych.
 • do magazynowania wód opadowych w zbiornikach (np. szczelne zbiorniki podziemne i naziemne) o sumarycznej pojemność minimum 2 m3)
 • do retencjonowania wód opadowych w tym roztopowych w gruncie (np. rozszczelnienie powierzchni nieprzepuszczalnych, studnie chłonne, drenaż, skrzynki rozsączające, zbiorniki otwarte)
 • do retencjonowania wód opadowych w tym roztopowych na dachach – „zielone dachy” (warstwa drenażowa) bez kosztów nasadzeń;
 • do wykorzystania retencjonowanych wód opadowych lub roztopowej. Mogą to być np. pompy, filtry, przewody, zraszacze, sterowniki, centrale dystrybucji wody, inne instalacje umożliwiające zagospodarowanie wody z istniejącego/nowo budowanego w ramach inwestycji zbiornika.

Forma dofinansowania

Dotację w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych nie więcej niż 6 000 zł uzyskuje się także na zasadzie refundacji poniesionych kosztów.

Kto może ubiegać się o dotację?

Jeżeli jesteś osobą fizycznych będącą właścicielem, współwłaścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości, na której znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny.

Wymagania wobec budynku mieszkalnego jednorodzinnego

Dom musi być oddany do użytkowana, a jeżeli jeszcze nie jest odebrany to musisz go odebrać przed złożeniem wniosku o płatność.

Udostępnij

Subskrybuj

Zarejestruj się, aby być na bieżąco!