Ulga termomodernizacyjna, a program Czyste Powietrze

Na pewno spotkałeś się z pojęciem 'ulga termomodernizacyjna’, ale czy wiesz czego właściwie dotyczy i komu przysługuje? Jaki ma związek z programem Czyste Powietrze?

Termomodernizacja budynku oraz ulga termomodernizacyjna

Termomodernizacja budynku to:

 • Ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie zapotrzebowania na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej oraz ogrzewania do budynków mieszkalnych.
 • Ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie strat energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych oraz zasilających je lokalnych źródłach ciepła, jeżeli budynki mieszkalne, do których dostarczana jest z tych sieci energia; spełniają wymagania w zakresie oszczędności energii, określone w przepisach prawa budowlanego, lub zostały podjęte działania mające na celu zmniejszenie zużycia energii dostarczanej do tych budynków.
 • Wykonanie przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła, w związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła, w wyniku czego następuje zmniejszenie kosztów pozyskania ciepła dostarczanego do budynków mieszkalnych.
 • Całkowita lub częściowa zamiana źródeł energii na źródła odnawialne lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji.

Ulga termomodernizacyjna – jest to odliczenie od podstawy obliczenia podatku (przychodów- w przypadku podatku zryczałtowanego) wydatków poniesionych na realizację przedsięwzięcia związanego z termomodernizacją budynku. Ulga przysługuje podatnikowi, który jest właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Kwota odliczenia nie może przekroczyć 53 000 złotych w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w poszczególnych budynkach, których podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem.

Co podlega odliczeniu w ramach ulgi termomodernizacyjnej?

W ramach ulgi możesz odliczyć towary, urządzenia, materiały i usługi, których kupno i zastosowanie w nieruchomościach mieszkalnych w związku z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych.

I. Materiały budowlane i urządzenia
 1. Materiały budowlane wykorzystywane do docieplenia przegród budowlanych, płyt balkonowych oraz fundamentów wchodzące w skład systemów dociepleń lub wykorzystywane do zabezpieczenia przed zawilgoceniem;
 2. Węzeł cieplny wraz z programatorem temperatury;
 3. Kocioł gazowy kondensacyjny wraz ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą oraz układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin;
 4. Kocioł olejowy kondensacyjny wraz ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą oraz układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin;
 5. Zbiornik na gaz lub zbiornik na olej;
 6. Kocioł na paliwo stałe spełniający co najmniej wymagania określone w rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwa stałe (Dz. Urz. UE L 193 z 21.07.2015, s. 100);
 7. Przyłącze do sieci ciepłowniczej lub gazowej;
 8. Materiały budowlane wchodzące w skład instalacji ogrzewczej;
 9. Materiały budowlane wchodzące w skład instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej;
 10. Materiały budowlane wchodzące w skład systemu ogrzewania elektrycznego;
 11. Pompa ciepła wraz z osprzętem;
 12. Kolektor słoneczny wraz z osprzętem;
 13. Ogniwo fotowoltaiczne wraz z osprzętem;
 14. Stolarka okienna i drzwiowa, w tym okna, okna połaciowe wraz z systemami montażowymi, drzwi balkonowe, bramy garażowe, powierzchnie przezroczyste nieotwieralne;
 15. Materiały budowlane składające się na system wentylacji mechanicznej wraz z odzyskiem ciepła lub odzyskiem ciepła i chłodu.

II. Usługi:
 1. Wykonanie audytu energetycznego budynku przed realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego;
 2. Wykonanie analizy termograficznej budynku;
 3. Wykonanie dokumentacji projektowej związanej z pracami termomodernizacyjnymi;
 4. wykonanie ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej;
 5. Docieplenie przegród budowlanych lub płyt balkonowych lub fundamentów;
 6. Wymiana stolarki zewnętrznej np.: okien, okien połaciowych, drzwi balkonowych, drzwi zewnętrznych, bram garażowych, powierzchni przezroczystych nieotwieralnych;
 7. Wymiana elementów istniejącej instalacji ogrzewczej lub instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej lub wykonanie nowej instalacji wewnętrznej ogrzewania lub instalacji przygotowania
 8. Wody użytkowej;montaż kotła gazowego kondensacyjnego;
 9. Montaż kotła olejowego kondensacyjnego;
 10. Montaż pompy ciepła;
 11. Montaż kolektora słonecznego;
 12. Montaż systemu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła z powietrza wywiewanego;
 13. Montaż instalacji fotowoltaicznej;
 14. Uruchomienie i regulacja źródła ciepła oraz analiza spalin;
 15. Regulacja i równoważenie hydrauliczne instalacji;
 16. Demontaż źródła ciepła na paliwo stałe.

Jak odlicza się ulgę?

Odliczenia dokonuje się w zeznaniu podatkowym za rok, w którym poniesiono wydatek:

 • od dochodu opodatkowanego według skali podatkowej
 • od dochodu opodatkowanego podatkiem liniowym
 • od przychodu podlegającego opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Jeśli wydatki były opodatkowane podatkiem VAT, to odliczeniu podlega kwota wraz z tym podatkiem, o ile nie podatek nie został odliczony na podstawie ustawy o podatku od towarów i usług.

Jeżeli przedsięwzięcie termomodernizacyjne nie zostanie zrealizowane w okresie 3 lat (licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek), trzeba będzie zwrócić ulgę.

Wydatki na przedsięwzięcie termomodernizacyjne, które nie znalazły pokrycia w dochodzie za rok podatkowy, w którym je poniesiono, można odliczyć w kolejnych latach, jednak nie dłużej niż przez 6 lat.

Ulga termomodernizacyjna, a program Czyste Powietrze

Ulgę termomodernizacyjną można łączyć z dofinansowaniem z programu Czyste Powietrze.

W przypadku uzyskiwania korzyści łącznie z dotacji w Programie Czyste Powietrze i ulgi termomodernizacyjnej:

 • odliczeniu w ramach ulgi nie podlegają wydatki sfinansowane lub dofinansowane z dotacji lub zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie ze środków publicznych, a jedynie ta ich część która nie została dofinansowana
 • w przypadku gdy, po wcześniejszym dokonaniu odliczeń wydatków w ramach ulgi termomodernizacyjnej, beneficjent otrzymał zwrot odliczonych wydatków w formie dotacji, jest zobowiązany zgodnie z przepisami podatkowymi doliczyć odpowiednio kwoty poprzednio odliczone od dochodu za rok podatkowy, w którym otrzymał ten zwrot.
Udostępnij

Subskrybuj

Zarejestruj się, aby być na bieżąco!