Doposażenie stanowiska pracy

Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy to wsparcie finansowe udzielane przez urząd pracy. O środki pieniężne mogą ubiegać się podmioty, które stworzą miejsce pracy dla osób bezrobotnych zarejestrowanych we właściwym urzędzie pracy. Za otrzymane środki można zakupić najpotrzebniejsze urządzenia oraz sprzęt, które umożliwią wykonywanie pracy na danym stanowisku.

Kto może otrzymać refundację kosztów doposażenia stanowiska pracy?

O środki na doposażenie stanowiska mogą ubiegać się:

 • przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą
 • niepubliczne przedszkola i niepubliczne szkoły
 • żłobek lub klub dziecięcy tworzony i prowadzony przez osoby fizyczne,osoby prawne i jednostki organizacyjne
 • producent rolny (osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zamieszkująca lub mająca siedzibę na terytorium RP, będąca posiadaczem gospodarstwa rolnego)
 • podmiot prowadzący działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług rehabilitacyjnych
 • spółdzielnia socjalna.

Jaka jest wysokość kwoty na doposażenie stanowiska?

Powiatowy urząd pracy zwraca koszty doposażenia stanowiska w wysokości określonej w umowie, nieprzekraczającej 6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia. Jednak wewnętrzne regulaminy powiatowych urzędów pracy mogą określać inne maksymalne wysokości kwoty refundacji.

Jakie są warunki otrzymania refundacji

Warunki otrzymania refundacji to:

 • okres zatrudnienia oraz utrzymania utworzonych stanowisk pracy wynosi co najmniej 24 miesiące,
 • skierowany bezrobotny zostanie zatrudniony na wyposażonym lub doposażonym stanowisku pracy w pełnym wymiarze czasu pracy,
 • poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu lub niewykonujący innej pracy zarobkowej opiekun osoby niepełnosprawnej zostanie zatrudniony co najmniej w połowie wymiaru czasu pracy.

Jak uzyskać refundację?

Aby uzyskać refundację należy złożyć odpowiedni wniosek w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na położenie siedziby lub ze względu na miejsce wykonywania pracy przez skierowanego bezrobotnego. Wniosek należy złożyć przed zatrudnieniem osoby bezrobotnej.

Co można kupić za otrzymane środki na doposażane stanowisko?

W ramach doposażenia stanowiska otrzymane środki można przeznaczyć na zakup:

 • środków trwałych
 • urządzeń oraz maszyn niezbędnych do wykonywania pracy oraz
 • środków potrzebnych do zachowania bezpieczeństwa i higieny pracy na danym refundowanym stanowisku pracy.
 • wypłata refundacji kosztów doposażenia? 

Wypłata refundacji jest dokonywana:

 • po przedłożeniu rozliczenia zawierającego zestawienie kwot wydatkowanych w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia zatrudnienia skierowanego bezrobotnego na poszczególne pozycje ujęte w specyfikacji wydatków,
 • po potwierdzeniu przez urząd pracy utworzenia stanowiska pracy, jego wyposażenia lub doposażenia,
 • po zatrudnieniu na dofinansowanym stanowisku pracy skierowanego bezrobotnego,
 • po spełnieniu innych warunków określonych w zawartej umowie.

Z dokładnymi warunkami umowy o dofinansowanie na doposażenie stanowiska można zapoznać się na stronach internetowych poszczególnych powiatowych urzędów pracy.

Udostępnij

Subskrybuj

Zarejestruj się, aby być na bieżąco!