Lokalne Grupy Działania – cele i zadania

  Lokalne Grupy Działania to rodzaj partnerstwa terytorialnego, tworzonego na obszarach wiejskich w ramach unijnego programu LEADER, zrzeszającego przedstawicieli trzech sektorów: publicznego, gospodarczego i społecznego.

Mogą mieć charakter wiejski, miejski lub rybacki. LGD najczęściej zarejestrowane są w Krajowym Rejestrze Sądowym jako stowarzyszenia, fundacje lub związki stowarzyszeń. 

Zadaniem LGD jest opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju, a następnie jej wdrożenie poprzez realizację wynikających z niej przedsięwzięć i projektów, opierających się na zasobach ludzkich, kulturowych, naturalnych, historycznych itp. danego obszaru, a także na wiedzy i umiejętnościach przedstawicieli trzech wymienionych sektorów.

Na poziomie decyzyjnym, co najmniej 50% LGD stanowią partnerzy gospodarczy i społeczni. Takie oddolne, partnerskie podejście ma aktywizować wiejskie społeczności, wzmacniać spójność podejmowanych decyzji , podnosić jakość zarządzania i przyczyniać się do wzmacniania kapitału społecznego w społecznościach wiejskich, a także pobudzać stosowanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie rozwoju danego obszaru.

Podstawowe zasady, na których opiera się program LEADER i działanie LGD:
terytorialność – program jest realizowany na konkretnym obszarze, który zamieszkuje od 5 do 150 tys. osób;
oddolność inicjatyw – to mieszkańcy danego obszaru, poprzez Lokalne Grupy Działania, decydują, jakie projekty i przedsięwzięcia chcą realizować;
integralność podejścia – podejmowane działania sytuowane są w szerokim kontekście konkretnego obszaru: jego uwarunkowań, zasobów (kulturowych, przyrodniczych, historycznych, ludzkich itd.), ograniczeń, możliwości;
zasada partnerstwa – wchodzący w skład LGD partnerzy (publiczni – gminny i powiatowy samorząd terytorialny; prywatni – przedsiębiorcy i osoby prywatne; społeczni – organizacje pozarządowe) działają na równoprawnych zasadach; partnerstwo oznacza również, że LGD jest otwarte na nowych członków;
samodzielność zarządzania na poziomie lokalnym – LGD to ciało decyzyjne zarządzające swoimi finansami według określonych, przejrzystych zasad;
innowacyjność – program ma za zadanie wyszukiwanie nowych, twórczych rozwiązań problemów, przed którymi stoją mieszkańcy konkretnego terytorium; innowacyjność rozumiana jest tu w kontekście danego miejsca i czasu;
współpraca z innymi LGD w kraju, regionie i za granicą.

  Lokalne Grupy Działania w uzgodnieniu z samorządami województw wyznaczają terminy i wskazują miejsce przyjmowania wniosków o przyznanie pomocy na różnego rodzaju projekty, np. rozpoczęcie działalności gospodarczej, w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”, a ogłoszenia publikowane są na stronach internetowych samorządów województw, właściwych dla danego LGD lub obszaru realizacji lokalnej strategii rozwoju (dla LGD międzywojewódzkich), na stronach internetowych poszczególnych Lokalnych Grup Działania, a także w serwisie informacyjnym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Baza Lokalnych Grup Działania dostępna jest na stronie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Można tam również znaleźć szczegółowe informacje na temat programu Leader.

Udostępnij

Subskrybuj

Zarejestruj się, aby być na bieżąco!