Ścieżka SMART

Ścieżka SMART w ogólnopolskim Programie FENG 2021-2027 jest to nowy mechanizm finansowania przedsiębiorstw oraz ich konsorcjów. Wspiera on działalność badawczo-rozwojową, innowacyjną i inwestycyjną. Co ważne, Ścieżka Smart jest przeznaczona dla firm na różnych etapach rozwoju: takich, które zaczynają działalność innowacyjną, takich, które ją rozwijają, i dla liderów innowacji. Wnioski można składać od 21 lutego do 12 kwietnia.

Cel działania

Celem ścieżki SMART jest rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych przedsiębiorstw, ukierunkowane na:

 • wdrażanie innowacji produktowych lub procesowych
 • cyfryzację
 • transformację przedsiębiorstw w kierunku zrównoważonego rozwoju
 • internacjonalizację przedsiębiorstw
 • wzrost kompetencji kadr.

Kto może otrzymać dofinansowanie?

O dofinansowanie mogą ubiegać się wyłącznie mikro, mali i średni przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Limity budżetu projektu

W ramach konkursu nie obowiązuje minimalna i maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych na projekty realizowane przez MŚP. Uwagę należy zwrócić na limity wartości pomocy publicznej określone w art. 4 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.

Modułowość

Projekt w ścieżce SMART może składać się maksymalnie z siedmiu różnych modułów. Moduły w ramach projektu mogą być realizowane w sposób linearny (realizacja danego modułu jest kontynuacją innego modułu) lub nielinearny (moduły realizowane niezależnie). Wsparcie w Ścieżce SMART może być udzielone na realizację projektów obejmujących:

 • moduły obligatoryjne: moduł B+R (obligatoryjny dla dużych przedsiębiorstw) lub wdrożenie innowacji (jeden z dwóch, obok B+R, moduł obligatoryjny dla MSP)
 • moduły fakultatywne: infrastruktura B+R, cyfryzacja, zazielenienie przedsiębiorstw, internacjonalizacja, kompetencje

Moduły obligatoryjne

Moduł B+R

Moduł B+R obejmuje dofinansowanie prowadzenia prac badawczo-rozwojowych prowadzących do opracowania innowacji produktowej lub procesowej przynajmniej w skali kraju. Wsparciu podlegać może kompleksowy proces badawczy lub jego wybrana część.

Możesz otrzymać dofinansowanie maksymalnie na:

 • 80% wydatków dotyczących badań przemysłowych,
 • 60% wydatków dotyczących prac rozwojowych.

Moduł wdrożenie innowacji

Celem modułu jest wdrożenie w przedsiębiorstwie wnioskodawcy na terenie RP, wyników prac B+R  zrealizowanych przez niego samodzielnie lub na jego zlecenie lub przez niego zakupionych poza projektem, w formie innowacyjnego rozwiązania tj.:

 • nowego albo ulepszonego wyrobu lub usługi (innowacji produktowej) lub
 • nowego albo ulepszonego procesu biznesowego dotyczącego funkcji działalności przedsiębiorstwa w zakresie produkcji wyrobów lub usług (innowacji w procesie biznesowym),które lepiej zaspokoi potrzebę lub zaadresuje wyzwanie niż rozwiązania dotychczasowe obecne na rynku.

Możesz otrzymać dofinansowanie na pokrycie maksymalnie:

 • 70% wydatków dotyczących środków trwałych, materiałów i robót budowlanych oraz wartości niematerialnych i prawnych (poziom wsparcia wynika z mapy pomocy regionalnej),
 • 50% wydatków obejmujących usługi doradcze, w tym wspierających innowacyjność,
 • 100% wydatków związanych z ustanowieniem zabezpieczenia umowy o dofinansowanie.

Moduły fakultatywne

Moduł infrastruktura B+R

Dofinansowanie możesz przeznaczyć na:

 • zakup lub leasing gruntów oraz nieruchomości zabudowanych,
 • zakup lub leasing środków trwałych innych niż nieruchomości,
 • nabycie robót i materiałów budowlanych,
 • nabycie wartości niematerialnych i prawnych.

Możesz otrzymać dofinansowanie na pokrycie maksymalnie 70% wydatków dotyczących środków trwałych, materiałów i robót budowlanych oraz wartości niematerialnych i prawnych (poziom wsparcia wynika z mapy pomocy regionalnej). 

Moduł cyfryzacja

Celem podejmowanych w module działań jest transformacja cyfrowa działalności produkcyjnej, usługowej, modelu biznesowego, procesów w przedsiębiorstwie oraz zapewnienie cyberbezpieczeństwa. Transformacja cyfrowa rozumiana jest jako proces transformacji technologicznej, procesowej i organizacyjnej. Wprowadzenie specjalistycznych rozwiązań cyfrowych musi prowadzić do wdrożenia innowacji produktowej lub procesowej co najmniej na poziomie przedsiębiorstwa.

Możesz otrzymać dofinansowanie na pokrycie maksymalnie:

 • 70% wydatków dotyczących środków trwałych, materiałów i robót budowlanych oraz wartości niematerialnych i prawnych (poziom wsparcia wynika z mapy pomocy regionalnej),
 • 50% wydatków obejmujących usługi doradcze, w tym wspierających innowacyjność.

Moduł zazielenienie przedsiębiorstw

Celem modułu jest transformacja przedsiębiorcy w kierunku zrównoważonego rozwoju oraz gospodarki o obiegu zamkniętym, w tym rozwój nowych modeli biznesowych na to ukierunkowanych. Realizacja modułu ma wpływać na zmianę myślenia przedsiębiorstw o całości prowadzonej działalności gospodarczej, uwzględnienia jej aspektów środowiskowych i przestawieniu jej na model cyrkularny. Realizowane inwestycje powinny wykazywać istotny wkład w realizację celów środowiskowych zapewniony odpowiednimi wartościami wskaźników. Wdrażane rozwiązania muszą być innowacyjne co najmniej na poziomie przedsiębiorstwa.

Możesz otrzymać dofinansowanie na pokrycie maksymalnie:

 • 70% wydatków dotyczących środków trwałych, materiałów i robót budowlanych oraz wartości niematerialnych i prawnych (poziom wsparcia wynika z mapy pomocy regionalnej),
 • 50% wydatków obejmujących usługi doradcze, w tym wspierających innowacyjność,
 • 80% wydatków związanych z ochroną środowiska.

Moduł kompetencje

Celem modułu jest doskonalenie kompetencji kadry wnioskodawcy i osób zarządzających oraz zdobywanie przez nich nowej wiedzy i umiejętności wspierających realizacje zadań w pozostałych modułach projektu. Rozwój kompetencji musi dotyczyć przynajmniej jednego z następujących obszarów:

 • prac B+R,
 • inteligentnych specjalizacji,
 • transferu technologii,
 • zarządzania innowacjami,
 • komercjalizacji wyników prac B+R,
 • transformacji przemysłu w kierunku gospodarki 4.0,
 • cyfryzacji,
 • polityki klimatycznej,
 • gospodarki o obiegu zamkniętym,
 • ekoprojektowania,
 • gospodarki niskoemisyjnej,
 • internacjonalizacji,
 • ochrony własności przemysłowej,
 • obsługi infrastruktury badawczej sfinansowanej w ramach projektu.

Możesz otrzymać dofinansowanie na pokrycie maksymalnie 70% wydatków dotyczących szkoleń. 

Moduł internacjonalizacja

Celem modułu jest internacjonalizacja działalności przedsiębiorstwa wnioskodawcy poprzez wsparcie procesu umiędzynarodowienia produktów, rozumianego jako promocja zagraniczna produktów pod marką produktową przedsiębiorstwa lub produktów będących własnością przedsiębiorcy lub planowanych do opracowania/wdrożenia w ramach projektu, które wytwarzane są na terenie RP. Mogą to być produkty istniejące lub zaplanowane do wdrożenia w ramach projektu. Ponadto możliwe jest dofinansowanie procesu uzyskania ochrony własności przemysłowej w formie patentu lub praw ochronnych na wzór użytkowy lub praw z rejestracji wzoru przemysłowego lub ich obrona w przypadku ich naruszenia. Przy czym moduł nie dotyczy procesu uzyskania ochrony lub jej obrony wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Możesz otrzymać dofinansowanie na pokrycie:

 • maksymalnie 50% wydatków dotyczących udziału w imprezach targowo-konferencyjnych oraz misjach gospodarczych,
 • maksymalnie 50% wydatków obejmujących usługi doradcze, w tym wspierających innowacyjność,
 • maksymalnie 50% wydatków związanych z ochroną/obroną praw własności przemysłowej.

Źródło: PARP

Udostępnij

Subskrybuj

Zarejestruj się, aby być na bieżąco!