ŚRODKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ – Nabór wniosków nr DG/IV/2021

POWIATOWY URZĄD PRACY W JAROSŁAWIU OGŁASZA NABÓR WNIOSKÓW ŚRODKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ –  Nabór wniosków nr DG/IV/2021

Wnioski należy składać w terminie od 27 października 2021 r. do 28 października 2021 r. włącznie.

Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej mogą otrzymać osoby bezrobotne, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jarosławiu, które spełniają niżej wymienione warunki:

 1. zamierzają podjąć działalność gospodarczą, w tym polegającą  na prowadzeniu żłobka lub klubu dziecięcego z miejscami integracyjnymi lub polegającej na świadczeniu usług rehabilitacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych;
 2. nie otrzymały dotychczas bezzwrotnych środków Funduszu Pracy lub innych bezzwrotnych środków publicznych na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej;
 3. w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku:
 • nie odmówiły bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy określonej w ustawie oraz udziału w działaniach w ramach Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w art. 62a ustawy – dotyczy osób bezrobotnych;
 • nie przerwały z własnej winy szkolenia, stażu, realizacji indywidualnego planu działania, udziału w działaniach w ramach Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w art. 62a ustawy, wykonywania prac społecznie użytecznych lub innej formy pomocy określonej w ustawie – dotyczy osób bezrobotnych;
 • po skierowaniu podjęły szkolenie, przygotowanie zawodowe dorosłych, staż, prace społecznie użyteczne lub inną formę pomocy określoną w ustawie – dotyczy osób bezrobotnych;
 • nie przerwały z własnej winy szkolenia, stażu, prac interwencyjnych, studiów podyplomowych, przygotowania zawodowego dorosłych – dotyczy opiekunów.
 1. w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku nie posiadały wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
  a w przypadku jego posiadania – wymagane jest złożenie oświadczenia o zakończeniu działalności gospodarczej w dniu przypadającym w okresie przed upływem co najmniej 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku – nie dotyczy opiekunów;
 2. zobowiążą się do prowadzenia działalności gospodarczej przez okres 15 miesięcy od dnia jej rozpoczęcia oraz nieskładania w tym okresie wniosku o zawieszenie jej wykonywania;
 3. nie podejmą zatrudnienia w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy w okresie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej;
 4. nie były w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku karane za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny;
 5. nie złożyły do innego starosty wniosku o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, ani wniosku o przyznanie jednorazowo środków na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej;
 6. w wyznaczonym terminie złożyły kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek, a Starosta dysponuje środkami na jego sfinansowanie;
 7. przyznanie wsparcia wynika z Indywidualnego Planu Działania.
Udostępnij

Subskrybuj

Zarejestruj się, aby być na bieżąco!