W końcu ruszył Program MOJE CIEPŁO

Program przewiduje wsparcie inwestycji polegających na zakupie i montażu nowych pomp ciepła wykorzystywanych do celów ogrzewania lub ogrzewania i ciepłej wody użytkowej (cwu) w nowych budynkach mieszkalnych jednorodzinnych.

Współfinansowaniu inwestycji podlega:

a) zakup/montaż gruntowych pomp ciepła – pompy ciepła grunt/woda, woda/woda z osprzętem, zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym, zbiornikiem ciepłej wody użytkowej (cwu) z osprzętem;

b) zakup/montaż pompy ciepła typu powietrze/powietrze (w systemie centralnym obsługujący cały budynek) z osprzętem;

c) zakup/montaż pompy ciepła typu powietrze/woda z osprzętem, zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym, zbiornikiem c.w.u z osprzętem

Wysokość dofinansowania uzależniona jest od rodzaju pompy ciepła oraz posiadania przez Wnioskodawcę karty dużej rodziny:

  • pompa gruntowa – 21 000zł,  do 30% lub do 45% z kartą dużej rodziny
  • pompa typu powietrze-powietrze – 7 000 zł, do 30% lub do 45% z kartą dużej rodziny
  • pompa typu powietrze-woda – 7 000zł, do 30% lub do 45% z kartą dużej rodziny

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

Beneficjentem jest osoba fizyczna będąca właścicielem bądź współwłaścicielem nowego budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Przez nowy budynek mieszkalny jednorodzinny rozumie się budynek, w przypadku którego na dzień składania wniosku o dofinansowanie:

-nie złożono zawiadomienia o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub nie złożono wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie

albo

-złożono zawiadomienie o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego nie wcześniej niż 01.01.2021 r. lub złożono wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie nie wcześniej niż 01.01.2021 r.

 

Wnioskodawcą/Beneficjentem musi być osoba wskazana w pozwoleniu na budowę lub zgłoszeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Warunkiem udzielenia dofinansowania jest uzyskanie podwyższonego standardu energetycznego budynku tj. uzyskanie maksymalnej wartości wskaźnika rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną (EP) na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej EPH+W na poziomie:

a) maksymalnie 63 kWh/(m2 × rok) – dla wniosków składanych w 2022 roku,

b) maksymalnie 55 kWh/(m2 × rok) – dla wniosków składanych w kolejnych latach funkcjonowania programu.

Okres kwalifikowalności kosztów od 01.01.2021 r. do 31.12.2026 r., w którym to okresie poniesione koszty mogą być uznane za kwalifikowane, przy czym w okresie kwalifikowalności kosztów wymagane jest:

a) rozpoczęcie inwestycji – rozumiane jako poniesienie pierwszego kosztu kwalifikowanego (data opłacenia pierwszej faktury lub równoważnego dokumentu księgowego) oraz

b) zakończenie inwestycji – rozumiane jako zamontowanie i uruchomienie pompy ciepła wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą oraz udokumentowanie opłacenia całości faktur lub równoważnych dokumentów księgowych za zakup i montaż kompletu urządzeń wskazanych we wniosku o dofinansowanie.

 Wnioski o dofinansowanie w formie dotacji należy składać w trybie ciągłym, w okresie 29.04.2022 – 31.12.2026 r. jednak nie dłużej niż do wyczerpania środków alokacji.

Przygotowane wnioski należy składać wyłącznie w wersji elektronicznej przez Generator Wniosków o Dofinansowanie („GWD”) dostępny pod adresem https://gwd.nfosigw.gov.pl.

Udostępnij

Subskrybuj

Zarejestruj się, aby być na bieżąco!